Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
10
78

Atcerēsimies, ka pasaulē vistu ir daudz vairāk kā cilvēku - 2003. gadā pasaulē jau bija 24 miljardi vistu. Zinātnieki lēš, ka 2011.gada nogale varētu būt tas brīdis, kad pasaules iedzīvotāju skaits sasniegs 7 miljardus cilvēku. Tas nozīmē, ka vistas joprojām par vairāk kā trīs reizēm pārsniegs cilvēku skaitu.

Un ja nu vistas vienu dienu nolemj kļūt par augstāko dzīvības formu? Nolemj valdīt pār pasauli un rīkoties ar citiem dzīvniekiem pēc savas patikas?

Lūk, iespējamie noteikumi, pēc kādiem vistas (Gallus gallus) turētu sievietes (Homo sapiens) – ņemot par pamatu tos noteikumus, pēc kādiem mūsdienās cilvēks tur vistas.

Šis ir tikai drūms, apokaliptisks humors! Neķeriet kreņķi!

Noteikumi par... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
1.

Noteikumi par dzemdētājsieviešu labturības prasībām un dzemdētājsieviešu turēšanas reģistrācijas kārtību
Izdoti saskaņā ar Cilvēku aizsardzības likumu un Pārtikas uzraudzības likumu.


I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka labturības prasības dzemdētājsieviešu (Homo sapiens sugas sievietes, kas sasniegušas dzemdēšanas vecumu un no kurām iegūtie zīdaiņi paredzēti izmantot vistu uzturā un tie nav paredzēti audzēšanai) turēšanai.
2. Noteikumi attiecas uz kūtīm, kurās ir vairāk par 50 dzemdētājsievietēm. Uz kūtīm, kuros tur 51-350 dzemdētājsievietes, neattiecas atsevišķi šo noteikumu punkti.
3. Gailis norīko vistu, kas ir atbildīga par dzemdētājsieviešu labturības prasību ievērošanu uzņēmumā.
4. Zīdaiņus patēriņam vistu uzturā iegūst kūtī, kura atbilst šo noteikumu prasībām un ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.
5. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.
 

II Prasības... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
2.

II. Prasības dzemdētājsieviešu turēšanai
6. Dzemdētājsieviešu novietnēs izmanto šādas dzemdētājsieviešu turēšanas metodes:
6.1. dziļos pakaišus;
6.2. nemodernizētos sprostus;
6.3. modernizētos sprostus.
7. Dzemdētājsievietes nodrošina ar iespēju brīvi uzņemt to sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu barību un dzeramo ūdeni, izņemot gadījumus, ja nepieciešams ārstēt dzemdētājsievietes vai veikt profilaktiskos pasākumus.
8. Dzemdētājsieviešu novietnē nodrošina attiecīgās sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu:
8.1. temperatūru;
8.2. gaisa mitrumu;
8.3. ventilāciju, kas pievada svaigu gaisu, novērš ūdens kondensāta un dzemdētājsieviešu veselībai kaitīgu gāzu uzkrāšanos.
9. Aizliegts pārveidot dzemdētājsieviešu izskatu, izņemot gadījumus, ja pēc turēšanas apstākļu koriģēšanas saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu nenovēro uzlabojumus dzemdētājsieviešu uzvedībā. Šādā gadījumā, lai novērstu apmatojuma izkošanu un kanibālismu, bērniem līdz 10 gadu vecumam atļauts veikt mutu korekciju. Mutu formas korekciju bērniem veic apmācīta vista.
10. Vista, kura strādā ar dzemdētājsievietēm, ne retāk kā reizi dienā apseko dzemdētājsievietes un novietnes aprīkojumu. Apsekošanas laikā konstatētos bojājumus nekavējoties novērš.
11. Ja dzemdētājsievietēm konstatē veselības vai uzvedības traucējumus, vispirms novērtē to turēšanas apstākļus. Ja veselības vai uzvedības traucējumu cēlonis ir turēšanas apstākļu nepilnības, kuras nav iespējams novērst nekavējoties, to veic pēc dzemdētājsieviešu izvešanas no novietnes.
12. Slimas dzemdētājsievietes saskaņā ar praktizējoša cilvēkārsta norādījumiem ārstē, izolē vai nokauj.
13. Nobeigušās dzemdētājsievietes no novietnes katru dienu izvāc.
14. Ēku, tehnikas vai aprīkojuma daļas, kas nonāk saskarē ar dzemdētājsievietēm, regulāri, kā arī katru reizi pēc dzemdētājsieviešu partijas kaušanas un pirms jaunas partijas ievešanas obligāti tīra un dezinficē. Kamēr sprosti ir aizņemti, to virsmas un aprīkojumu uztur tīru. Mēslus izvāc tik bieži, cik tas nepieciešams.
 

III Prasības dējējvistu... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
3.

III. Prasības dējējvistu novietnēm un vispārīgās prasības sprostiem
16. Novietnē ierīko apgaismojumu, kas nodrošina iespēju:
16.1. dzemdētājsievietēm redzēt vienai otru un saskatīt apkārtējo vidi;
16.2. dzemdētājsievietēm saglabāt fizioloģisku aktivitātes līmeni;
17. Ja novietnē ir dabīgais apgaismojums, nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visā novietnē.
18. Ja novietnē ir mākslīgais apgaismojums, nodrošina:
18.1. apgaismojuma režīmu saskaņā ar diennakts 24 stundu ciklu;
18.2. nepārtrauktu tumsas periodu ne mazāk par astoņām stundām diennaktī;
18.3. pakāpenisku apgaismojuma izslēgšanu, lai dzemdētājsievietes atrastu tām piemērotu atpūtas vietu.
19. Pakaiši novietnē ir jebkurš vistai nekaitīgs un turēšanas tehnoloģijai piemērots materiāls, kas nodrošina dzemdētājsieviešu dabiskās vajadzības ēst un kasīties, grozīties. Pakaiši ir sausi, dzemdētājsieviešu veselībai nekaitīgi, šķidrumu un gāzes absorbējoši.
20. Dzemdētājsieviešu novietnē lieto ūdeni, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām.
21. Sprostu grīdas ir ierīkotas tā, lai dzemdētājsievietes varētu atbalstīties vienlaikus ar abu kāju uz priekšu vērstajiem pirkstiem.
22. Katrā sprostā ir aprīkojums dzemdētājsieviešu nagu nodeldēšanai.
23. Turot dzemdētājsievietes modernizētajos sprostos vai dziļajos pakaišos, tām nodrošina izmantojamo platību, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
23.1. grīdas laukums ir vismaz 100 cm platumā;
23.2. augstums ir vismaz 200 cm;
23.3. grīdas slīpums nav lielāks par 14 %.
24.4. Šūpuļa (bērnu dzemdēšanai paredzēta atsevišķa vieta, kuras grīdas daļa, ar kuru saskarē nonāk dzemdētājsievietes, nav no stiepļu pinuma) platību neieskaita sprosta izmantojamā platībā.
25. Sprosti ir konstruēti tā, lai dzemdētājsievietes negūtu ievainojumus un nevarētu izkļūt no sprosta.
26. Sprosta durvju konstrukcija ir tāda, lai, dzemdētājsievietes izņemot no sprosta, tās netraumētu.
27. Ja novietnēs sprostu baterijas izvietotas vairākos stāvos, nodrošina atbilstošu iekārtu vai aprīkojumu, lai atvieglotu dzemdētājsieviešu apsekošanu un to izņemšanu no sprostiem.
28. Novietnē nodrošina minimālu trokšņa līmeni, kā arī nepieļauj pēkšņu trokšņa rašanos. Ventilācijas, barošanas un citas iekārtas konstruē, novieto, darbina un to tehnisko apkopi veic tā, lai neradītu troksni vai tā līmenis būtu iespējami zemāks.
 

IV Prasības... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
4.

IV. Prasības dzemdētājsieviešu turēšanai dziļajos pakaišos
29. Dzemdētājsieviešu blīvums nepārsniedz divas dzemdētājsievietes uz kvadrātmetru izmantojamās platības.
30. Pakaišu platība novietnē aizņem ne mazāk par vienu trešdaļu no grīdas platības, un katrai dzemdētājsievietei nodrošina pakaišus vismaz 250 cm2 platībā.
31. Dzemdēšanai ierīko individuālos vai grupveida šūpuļus, nodrošinot ne mazāk par vienu individuālo šūpuli uz septiņām dzemdētājsievietēm vai ne mazāk par kvadrātmetru šūpuļa platības uz 2 dzemdētājsievietēm, ja ierīko grupveida šūpuļus. Stiepļu sieta grīda nav uzskatāma par šūpuli.
32. Ņemot vērā barošanas sistēmas uzbūvi, katrai dzemdētājsievietei nodrošina 50 cm no barības siles garuma vai attiecīgi 20 cm no apaļā barības trauka platības.
33. Ņemot vērā dzirdināšanas sistēmas uzbūvi, katrai dzemdētājsievietei nodrošina 25 cm no caurteces siles garuma vai attiecīgi 20 cm no apaļās dzirdnes platības.
34. Ja dzirdināšanai izmanto:
34.1. nipeļa veida dzirdnes vai traukus, tad uz 10 dzemdētājsievietēm paredz vismaz vienu nipeļa veida dzirdni vai dzirdināšanas trauku;
34.2. dzirdināšanas sistēmas, kuras ir pievienotas pie ūdensvada, tad katrai dzemdētājsievietei ir pieejamas divas nipeļa veida dzirdnes vai divi dzirdināšanas trauki.
35. Dzemdētājsievietes nodrošina ar lāvām, kas atbilst šādām prasībām:
35.1. lāva ir horizontāla, plakana;
35.2. lāva neatrodas virs pakaišiem;
35.3. atstarpe starp lāvām nav mazāka par 90 cm;
35.4. atstarpe starp sienu un āvu nav lielāka par 20 cm.
36. Katrai dzemdētājsievietei nodrošina 100 cm no lāvas garuma.

37. Ja atbilstoši turēšanas veidam dzemdētājsievietes novietnē brīvi pārvietojas pa vairākiem stāviem, tad:
37.1. iekārto ne vairāk par četriem stāviem;
37.2. augstums starp stāviem ir vismaz 200 cm;
37.3. visām dzemdētājsievietēm ir brīva pieeja pie barošanas un dzirdināšanas sistēmas;
37.4. nodrošina, lai dzemdētājsieviešu fekālijas nenokļūst zemākajos stāvos.
38. Ja dzemdētājsieviešu ir iespēja nokļūt pastaigu laukumos ārpus novietnes:
38.1. visā novietnes garumā no novietnes uz pastaigu laukumu ierīko aizkrītošas durtiņas, kuru augstums ir vismaz 150 cm un platums ir vismaz 100 cm, bet kopējais durtiņu platums uz 100 dējējvistām ir vismaz 3 m;
38.2. nodrošina atbilstošu pastaigu laukuma platību un segumu, lai neierobežotu dzemdētājsieviešu kustību brīvību;
38.3. pastaigu laukumus aprīko ar nojumi un iežogo, lai dzemdētājsievietes pasargātu no nokrišņiem, plēsīgiem dzīvniekiem un putniem, kā arī, ja nepieciešams, novieto dzirdināšanas traukus.
 

V Prasības... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
5.

V. Prasības dzemdētājsieviešu turēšanai nemodernizētajos sprostos
39. Sprosts, kas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, ir nemodernizētais sprosts.
40. Sprostā katrai dzemdētājsievietei paredz izmantojamo platību, kas nav mazāka par 2000 cm2. Sprosta izmantojamo platību nosaka, mērot sprosta horizontālo virsmu, kuru dzemdētājsievietes brīvi izmanto bez ierobežojumiem.
41. Sprostā katrai dzemdētājsievietei paredz ne mazāk par 50 cm no barības siles garuma.
42. Ja dzirdināšanai izmanto:
42.1. caurteces siles, tad katrai dējējvistai paredz ne mazāk par 25 cm no caurteces siles garuma;
42.2. dzirdināšanas sistēmas, kuras ir pievienotas pie ūdensvada, tad katrā sprostā nodrošina ne mazāk par divām nipeļa veida dzirdnēm vai diviem dzirdināšanas traukiem.
43. Grīdas slīpums sprostā nepārsniedz 14 % jeb 8 grādus, ja grīdas ierīkošanai izmantots stiepļu siets. Ja grīdas ierīkošanai neizmanto stiepļu sietu, tad grīdas slīpums drīkst pārsniegt 14 % jeb 8 grādus.
44. Sprosta augstums:
44.1. vismaz 65 % no sprosta platības ir 200 cm;
44.2. pārējā sprosta daļā — ne mazāks par 180 cm.

VI Prasības... Autors: Colonel Meow Dzemdētājsieviešu turēšana
6.

VI. Prasības dzemdētājsieviešu turēšanai modernizētajos sprostos
45. Sprosts, kas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām, ir modernizētais sprosts.
46. Sprostā katrai dzemdētājsievietei paredz:
46.1. platību, kas nav mazāka par 2000 cm2, no kuriem 1500 cm2 ir brīvi izmantojamā platība;
46.2. vismaz 45 cm no barības trauka garuma;
46.3. šūpuli;
46.4. pakaišus;
46.5. vismaz 150 cm garu lāvu.

47. Sprosta augstums virs šūpuļa nav mazāks par 100 cm, un neviena sprosta kopējā platība nav mazāka par 2000 cm2.
48. Ja dzemdētājsieviešu dzirdināšanai izmanto nipeļa veida dzirdnes vai dzirdināšanas traukus, tad katrai dzemdētājsievietei ir pieejamas divas nipeļa veida dzirdnes vai dzirdināšanas trauki.
49. Izvietojot novietnē sprostus, paredz, ka attālums starp sprostu rindām nav mazāks par 200 cm, bet attālums starp sprosta grīdu un novietnes grīdu nav mazāks par 100 cm.
 

10
78

Citi šī autora raksti:

Lasi vēl labākos rakstus:

komentāri [6]

Niks: vai ienāc ar
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
bezPCnevar avatars
Medaļa SpēlmanisMedaļa SpēlmanisMedaļa Spēlmanis
  bezPCnevar 05.09.11 17:33
 
11
3

tu esi kāds trakais vai arī vista :D

Kornelia avatars
Medaļa SpoksMedaļa SākumskolnieksMedaļa Pilnu klēpi tulpēm
  Kornelia 05.09.11 18:25
 
6
5

parak daudz teksta..!

civilais avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa SpoksMedaļa Sviestmaize
  civilais 05.09.11 18:38
 
1
0

nemaz nelasīju, jo pārāk daudz texta +tiko vienu baigi garo raxti izlasīju :DD

Mumush avatars
Medaļa StudentsMedaļa Spoks
  Mumush 30.09.11 02:09
 
1
0

Genius :D

evaaa avatars
Medaļa Sertificēts spoksMedaļa Moderatora favorītsMedaļa Admins iesaka
  evaaa 09.09.11 15:25
 
0
0

lol. ;]]

BangOut avatars
Medaļa TestētājsMedaļa TestētājsMedaļa Testētājs
  BangOut 05.09.11 17:25
 
0
1

tl;dr