Pievieno rakstu! Seko Draugiem Seko Facebook Seko Twitter
 
4
68

Oponētais raksts - Kāds ir Dievs?

Izskatās, ka autors ne līdz galam ir sapratis to, kas ir Dievs, es nevaru apgalvot, bet izskatās, ka pat svētdienā uz baznīcu nav gājis mācītāja sprediķi klausīties.

Es neapšaubu to, ka Bībelē ir pretrunas, taču pretrunas noved pie kādas mācības, tāpēc ir jāsaprot nevis nodaļa vai pants, bet gan notikumu ķēde. Bībele nav viegla grāmata, tāpēc to māca un to mācās.

Ja runāt par to ka Dievs... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
1.

Ja runāt par to, ka Dievs mīlot naudu. Es nezinu nevienu bībeles tekstu, kur ir teikts, ka Dievs mīl naudu. Bībelē ir aprakstīts notikums par to, ka jēzus ienākot sava tēva templī tur ieraudzīja tirgotājus, kas tirgoja savas preces. Jēzus sadusmojās un apgāza visus galdus, izdzina tirgotājus un sacīja tiem, kā viņi uzdrošinājās apgānīt Dieva namu. Otrs notikums, kas ir aprakstīts rakstā ir pavisam kas cits. Tie bija ziedojumi. Arī mūsdienu baznīcā viena daļa dievkalpojuma tiek veltīta ziedojumu vākšanai. Katrs met tik, cik var. Ja nevar, tad nemet. Arī es neesmu noziedojis un tas nav grēks.

Ja saļīdzināt Veco derību ar... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
2.

Ja saļīdzināt Veco derību ar Jauno derību, tad var saprast, ka vecajā derībā ir samērā "mežonīgi" notikumi, kas varbūt ne visai attiektos pret dieva gribu. Ja runāt tieši par upurēšanu, tad tā drīzāk bija cilvēku pieņemta tradīcija un to neieviesa Dievs, jo tajā laikā par dievu bija zinams tikai tik daudz, cik bija rakstīts Austrumu gudro svētajos rakstos. 

Desmitā tiesa, jeb 1/10 daļa no ienākumiem bija ziedojums, ko deva tempļu uzturēšanai, nevis savu vajadzību apmierināšanai. Desmitā daļa ir ļoti sīka, tāpēc no cilvēka daudz neprasīja.

 

No bībeles: Mk 12:41-44

Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz bagātu iemeta daudz. Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir viens kvadrants. Un Viņš pieaicināja Savus mācekļus un tiem sacīja: “Patiesi Es jums saku: šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši; bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu.”

 Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretim un skatījās, KĀ un nevis cik ļaudis iemet šķirstā. Bagātie met tik, cik uzskata par vajadzīgu, taču nabaga meitene, kas iemeta tik, cik bija. Šeit derētu atcerēties tādu jēdzienu, kā relativitāte. Un šis bībeles pants parādīja to, ka ticība neslēpjas tajā cik tu noziedo. Ticība slēpjas tajā, kā tu noziedo.

Jā scaroneit nu gan ir... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
3.

Jā, šeit nu gan ir taisnība. Dievs piedod visiem, taču nevisi piedošanu lūdz, tāpēc šeit es teiktu, ka Dievs ir gatavs piedot visiem.

Atcerēsimies to ka līdz ko... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
4.

Atcerēsimies to, ka līdz ko Ieva un Ādams apēda augli no aizliegtā koka un tika izdzīti no Ēdenes dārza, mēs visi esam grēcīgi. Dievs piedod visiem kas viņu lūdz, jo viņi apzinās to, ka ir grēkojuši. Tie, kas savus grēkus neatzīst ir tik pat kā aizslēguši savas durvis piedošanai. 
Ja cilvēks būs dzīvojis cienīgu dzīvi, taču nebūs gājis uz baznīcu viņš  nebūs grēkojis. Grēks nav neiet uz baznīcu. Grēks pēc būtības ir tikai viens. Grēks ir nemīlēt. 

Bībeles notikumā, kad Jēzus tika sists krustā, līdz ar viņu tika krustā sisti divi cietumnieki. Viens no viņiem lūdza Jēzu, lai tas piemin viņu Dieva valstībā. Jēzus viņam teica, ka viņš šodien kopā ar Jēzu nonāks Dieva valstībā, taču par otru nekādu ziņu nav. 

Jāņa 1. vēstulē 1:9 "Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības."

Mateja  evaņģēlijs  7:7-7:12  „Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” 

Dievu vajag pielūgt mīlēt un... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
5.

Dievu vajag pielūgt, mīlēt un godāt, jo tādā veidā mēs izpaužam savu ticību Dievam. 

Bībelē teikts: ”Mīlēsim, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1. Jāņa 4:19.)

Viņš mūs radīja ar mīlestību, taču Ādamam un Ievai neklausot Dieva gribai, mēs kļuvām grēcīgi, mūsu dzīves ir grūtas, tāpēc mums ir jāmācās mīlēt Dievu kā mīlējām, pirms tika garšots aizliegtais auglis.

„Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.” (Jere​mijas 29: 12) 

 

Kad Zauls nepaklausīja... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
6.

Kad Zauls nepaklausīja Dievam, Dievs viņu darīja aklu. Vārdu akls var traktēt dažādās nozīmēs. Izskatīsim divas nozīmes. 

Neredzīgs - Pieņemsim, ka Zauls bija neredzīgs trīs dienas. Ja mani kāds darītu neredzīgu, es būtu uz viņu nikns, taču Zauls nebija nikns. Zauls sāka slavēt Dievu.

Akls ticībā -  Dievs darīja Zaulu aklu ticībā. Zauls bija sevis meklējumos trīs dienas, līdz sāka apzināties, kas ir viņš, kāds ir Dievs un par pateicību Dievam sāka viņu slavēt.
 

Dievs iznīcināja visus... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
7.

Dievs iznīcināja visus izņemot vienu ģimeni. Dievs lika Noa būvēt šķirstu un šķirstā savākt pa dieviem dzīvniekiem, vienu vīriešu, otru sieviešu dzimtas no katras sugas, kā arī pašam ar savu ģimeni noslēpties šķirstā. Kad nāca ūdens, applūda visa zemes virsa. Noa ar savu ģimeni šķirstā bija septiņas dienas un septiņas naktis. Viņi sūtīja putnu izlūkos un putns atnesa tiem vēsti, ka ūdens sāk atkāpties. Šķirsts apstājās uz salas, dzīvnieki tika izlaisti. Sākās jauna dzīvā radīšana. 
Tās bija Dieva dusmas. Dievs savas dusmas parādīja tādēļ, ka pasaule kļuva pārāk grēcīga. 

Raksta autors ir iekļāvis 5. Mozus grāmatas, 13. nodaļas 7 - 11 pantu, taču tie ir tikai izrauti teikumi no tekta, kuros nav jēgas. Līdz ko jūs lasīsit visu nodaļu, jūs sapratīsiet, ka tas ir jūsu pārbaudījums. Tagad es jums nedaudz paskaidrošu...
 

1 Visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt; neko tev nebūs pie tā pielikt un nekā no tā atņemt.

2 Kad tavā vidū celtos pravietis vai sapņotājs, kas tev ļautu redzēt zīmes un brīnumus,

3 un šī zīme vai brīnums, uz kuru viņš aizrādījis, tiešām piepildītos, un viņš sāktu tevi skubināt: iesim un sekosim svešiem dieviem, ko tu nepazīsti, un tiem kalposim,-

4 tad tev nebūs klausīt šā pravieša vārdiem, nedz arī sapņotāju sapņiem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs esat tie, kas To Kungu, savu Dievu, mīlat ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.

--------------------- Tik tālu viss ir pareizi, un šie ir vārdi, kas ir jāuztver tieši tā, kā tie ir rkastīti un atcerieties, 4. pantā ir teikts, ka Dievs jūs pārbauda!-------------

5 Sekojiet Tam Kungam, savam Dievam, bīstieties Viņu un turiet Viņa baušļus, klausiet Viņa balsi, kalpojiet Viņam un pieķerieties Viņam.

------------------- Tagad paturam galvā, Turiet Viņa baušļus.------------------------

6 Bet šis pravietis vai šis sapņu sapņotājs lai tiek nonāvēts. Jo viņš ir sludinājis atkrišanu no Tā Kunga, jūsu Dieva, kas jūs ir izvedis no Ēģiptes zemes un jūs ir atbrīvojis no vergu nama, ieteikdams jums nogriezties no tā ceļa, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis staigāt; tā tev būs izdeldēt ļaunumu no sava vidus.

7 Kad tavs brālis, tavas pašas mātes dēls, vai tavs dēls, vai tava meita, vai tava sieva, kas pie tavām krūtīm, vai tavs draugs, ko tu turi kā savu dvēseli, tevi slepenībā kārdinās, teikdams: iesim, kalposim citiem dieviem,- tādiem, ko ne tu, nedz tavi tēvi nepazīst,

8 no to tautu dieviem, kas dzīvo jums apkārt, vai nu pavisam tuvu pie tevis, vai arī tālu no tevis, no viena zemes gala līdz otram,-

9 tad nedod viņam vaļas un neklausi viņam, un tavas acis lai žēlodamas nekavējas pie viņa, un tu netaupi viņu un arī viņu nenoslēp,

10 bet tev viņu būs bez žēlastības nokaut; tava roka lai ir pirmā, kas viņu nonāvē, un pēc tam visas tautas rokas,

11 ar akmeņiem tādu būs nomētāt, un lai tas mirst, jo viņš jums ir licis novērsties no Tā Kunga, tava Dieva, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.

12 Bet lai viss Israēls dzird un bīstas, un lai tie turpmāk nedara vairs tādu ļaunu darbu kā šo tavā vidū.

13 Kad tu dzirdēsi par kādu no savām pilsētām, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir piešķīris, lai tu tur dzīvotu, sakām:

14 ir parādījušies ļaundari no tava vidus un ieveduši kārdinājumā to pilsētu iedzīvotājus, sacīdami: iesim, kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat,-

15 tad tev būs labi izmeklēt, izvaicāt, izklausīt un izjautāt, un redzi, ja šīs baumas ir patiesas un tāda negantība ir notikusi tavā vidū,

16 tad šīs pilsētas iedzīvotājus tev būs ar zobena asmeni bez žēlastības nokaut, un iznīcības lāsts lai ir pār to un pār it visu, kas tanī ir, un arī viņu lopus tev būs nokaut ar zobena asmeni.

17 Un viss, ko tik vien tu tur esi salaupījis, tas tev ir jāsakrauj tās laukuma vidū, un tev šī pilsēta un arī viss, kas tur ir salaupīts, pilnīgi ar uguni jāsadedzina Tam Kungam, savam Dievam, un tai ir jākļūst par mūžīgu gruvešu kaudzi; neviens lai to vairs nekad neuzceļ,

18 un nekas no šīs nolādētās vietas lai nepielīp pie tavas rokas, lai Tas Kungs varētu atgriezties no Savu dusmu karstuma un dot tev žēlastību un lai Viņš par tevi apžēlojas un lai tevi vairo, kā Viņš to ar zvērestu taviem tēviem ir apsolījis,

------ Šie panti tev liek pārkāpt Dieva baušļus, taču atcerieties? Bija teikts, Turiet Viņa baušļus. -----

19 jo tu esi Tā Kunga, sava Dieva, balsij klausījis, ka tev jātur visi Viņa baušļi, kurus turēt es tev arī šodien esmu pavēlējis, un dari, kas ir taisns Tā Kunga, tava Dieva, acīs.

-------- Un šeit ir atgādinājums, ka tev ir jātur Dieva baušļi, tev ir jādara tas, kas ir taisns tava Dieva acīs. ---------

Šis ir tas pats, ko es teicu sākumā. Bībelē ir pretrunas, taču tās vienmēr kaut ko māca.

Noa radīja verdzību taču vai... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
8.

Noa radīja verdzību, taču vai tiešām Dievs to atbalsta? Kādēļ tad vajadzēja glābt vergus, kas bija Ēģiptes zemē? Noa radīja verdzību, taču Dievs šos vergus atbrīvo. Dievs nesludina verdzību. Kad tika radīts Ādams, no Ādama ribas tika radīta Ieva. No vīrieša tika radīta sieviete, tāpēc vīrietis ir pārāks par sievieti, tāpēc sieviete kalpo vīrietim, jo sievietē ir vīrieša riba no kā tika radīta sieviete.

Tāds ir Dievs Tagad... Autors: IzzySide Rubrika "Oponents"!
9.

Tāds ir Dievs! Tagad padomāsīm, kas ir sātans? Sātans ir pretējs Dievam. Ja Dievs ir mīlestība, tad sātans ir ļaunums.

Āmen!

Izmantotie avoti:
https://www.bible.com/
4
68

Citi šī autora raksti:

Lasi vēl labākos rakstus:

komentāri [10]

Niks: vai ienāc ar
Kārtot komentārus: populārākie | jaunākie | vecākie
Rādīt bildes
krustnesi avatars
Medaļa NostradamsMedaļa Dienas joksMedaļa Dienas doma
  krustnesi 12.02.17 20:30
 
2
0

Ļoti labs raksts!  

IzzySide avatars
Medaļa MaskaMedaļa MaskaMedaļa Dienas joks
  IzzySide 12.02.17 19:24
 
2
0

Izskatās, ka cilvēki nesaprot to, kas ir fanātisms. Nejau kaut ko nepareizi baznīcā māca. Nepareizi saprot! Pieņemu, ka krusta kari varēja izcelties tieši dēļ augstāk aprakstītās, Mozus 5. grāmatas, 9. nodaļas teiktā.  Paraugieties, kas notiek ar tiem, kas ir pieņēmuši musulmaņu ticību. Sabiedrība sadalījās divās daļās - tie, kas saprot korānu un korāna zemtekstus un tie, kas saprot korānu tādu kāds viņš ir. Un tie ir tie altīvisti, kas spridzinās. 

IzzySide avatars
Medaļa MaskaMedaļa MaskaMedaļa Dienas joks
  IzzySide 12.02.17 15:06
 
2
0

atbildot uz Pēcnācējs komentāru " Esmu ievērojis ka ticīgie nevar argumen... " Arī es esmu ticīgs, taču argumentācijas spējas man neaprobežojas tikai ar Bībeli. Ja jūs runājat par fanātiķiem, tad to jau var nosaukt par noslieci no normas. Līdzīgi kā ar tiem trakajiem teroristiem.  Es esmu saticies ar cilvēku, kuram bija šāda nosliece no normas. Teikšu tā - gvelž visādas muļķības...

IzzySide avatars
Medaļa MaskaMedaļa MaskaMedaļa Dienas joks
  IzzySide 26.04.17 08:17
 
1
0

atbildot uz vemejs komentāru " Kā man kaitina vārds Dievs un pielūgt. ... " Nu gan dod vaļā...

Pirmkārt, Dievs neuzskata sevi par augstāku nekā mēs. Viņš ir augstāks par mums. Par labākiem sevi uzskata cilvēki, un kā noteikums, bieži savā egoismā aiziet pa burbuli. 

Ja Tu negribi nevienu pielūgt, tev tas nav jādara. Pietiek dzīvot mierīgu dzīvi. Vai degsi elles liesmās - nu... ne man to spiriest, bet nejau tāpēc, ka nepielūdzi Dievu. Un vispār... Vai Dievs grib lai viņu pielūdz? Nē! Dievs vēlas lai viņš tiktu godināts, jo viņš ir pasaules radītājs. Kaut gan zinātnieki saka, ka pasauli radīja sprādziens, gan jau sprādzienu arī kādam bija jārada. Un jā... Dievs ir mīlestības iemiesojums... Jā! Ir! Bet tieši tāpat, kā tevi var sabārt tavi vecāki, tā var sabārt arī Dievs. 

krustnesi avatars
Medaļa NostradamsMedaļa Dienas joksMedaļa Dienas doma
  krustnesi 12.02.17 20:29
 
1
0

atbildot uz Pēcnācējs komentāru " Esmu ievērojis ka ticīgie nevar argumen... " Tas būtu tāpat kā teikt, ka advokāts nez kāpēc atsaucās uz likumiem.. Kur loģika?

exkluzīvais avatars
Medaļa Gada SPOKS 2017Medaļa UberautorsMedaļa Gada RAKSTS 2017
  exkluzīvais 12.02.17 14:58
 
3
2

Interesants fakts: psihiatriskajā klīnikā ir viss vairāk dievticīgo.   

Pēcnācējs avatars
Medaļa Dienas domaMedaļa TestētājsMedaļa Recidīvists
  Pēcnācējs 12.02.17 14:57  
 
4
3
Esmu ievērojis ka ticīgie nevar argumentēt savu viedokli, kaut ko neizgriežot no tās žīdu grāmatas, ko ir sarakatijis tāds pats cilvēks.

spoku dienas doma

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 12.02.17 14:39  
 
1
1

:popkorns:

Kā autors saviem vārdiem paskaidrotu, kas ir un kas nav tie citi dievi, kuru pielūgšana pelnījusi nokaušanu un sadedzināšanu? Kā tas saskan ar mūsdienām?

vemejs avatars
Medaļa Patīk komentārsMedaļa Dienas domaMedaļa Bakalaurs
  vemejs 25.04.17 21:57  
 
0
1
Kā man kaitina vārds Dievs un pielūgt. Pielūdz cilvēkus vai radības, kas uzskata sevi par aiugstākiem vai labākiem par citiem. Tā ir egoisma izpausme. Ja es negribu pielūgt neko, ne bosu, ne elku, ne dievu, sātanu utt., varu saukt un saukt. Bet dzīvi es nodzīvoju godam, bet tā pat nonāku mūžīgās liesmās, jo nepielūdzu dievu. Tik godīgi un tā saucas mīlestības iemiesojums. -_-

Fosilija
Spoku fosilijas ikonaFosilija 23.02.17 09:31
 
0
5

atbildot uz exkluzīvais komentāru " Interesants fakts: psihiatriskajā&... " Kāpēc tā domā?- esi bijis?